Actievoorwaarden quiz

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Bescherm je drinkwater-quiz’, via de website www.beschermjedrinkwater.nl.
 2. Alle klanten van Vitens N.V. vanaf 18 jaar met een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland en een geldig Nederlands identiteitsbewijs maken kans op één van de genoemde prijzen.
 3. Deelname aan deze actie is gratis en niet verplicht. Gedurende de looptijd (28 juni 2018 t/m 31 oktober 2018) van de ‘Bescherm je drinkwater-quiz’ dingt een deelnemer mee voor één prijs.
 4. Alleen natuurlijke personen kunnen deelnemen. Rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname.
 5. De prijzen van de quiz ‘Bescherm je drinkwater-quiz’ zijn niet inwisselbaar voor andere prijzen. Vitens N.V.  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijzen andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen toe te kennen.
 6. De bepaling van de winnaar van het spel ‘Bescherm je drinkwater-quiz’ vindt uiterlijk plaats op 9 november 2018.
 7. De prijswinnaars worden persoonlijk per e-mail op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 8. Een week (7 dagen) na de bekendmaking van de winnaar, kan de prijs komen te vervallen als de deelnemer niet binnen die week heeft gereageerd op de correspondentie van Vitens N.V..
 9. De deelnemers met de hoogste scores maken kans op de prijzen. Indien deelnemers dezelfde score behaald hebben, geschiedt de trekking van de winnaar willekeurig en op onpartijdige wijze.
 10. Vitens N.V. kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd e-mailadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer of van het tegenhouden van spamfilters van de e-mails verzonden door Vitens N.V.
 11. Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven komen niet in aanmerking voor toekenning van de prijs.
 12. De persoonsgegevens die in het kader van het spel ‘Bescherm je drinkwater-quiz’ worden verkregen, worden alleen gebruikt door Vitens N.V. voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 13. Deelname aan de ‘Bescherm je drinkwater-quiz’ houdt acceptatie van de deze actievoorwaarden in.
 14. Vitens N.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 15. Vitens N.V. behoudt zich het recht voor om dit spel, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te beëindigen. In dit geval zal Vitens N.V. dit communiceren via www.beschermjedrinkwater.nl.
 16. De ‘Bescherm je drinkwater-quiz’ actievoorwaarden worden aan deelnemers ter beschikking gesteld door publicatie op de website www.beschermjedrinkwater.nl.
 17. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Vitens N.V.. Het besluit van Vitens N.V. is niet voor bezwaar of beroep vatbaar.
 18. Van deelname uitgesloten zijn alle werknemers van organisaties die aan deze actie meewerken, alsmede andere personen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken.
 19. Reacties, klachten of vragen naar aanleiding van de uitvoering van deze quiz kunnen worden ingezonden naar het e-mail adres: info@vitens.nl.
 20. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.