Naar navigatie Naar inhoud

Beilen

Over dit waterwingebied

Waterwingebied Beilen ligt aan de rand van de bebouwde kom van Beilen op de oude Eursinger Esch Uit de bronnen in dit gebied die zich voornamelijk in het hooiland bevinden, wordt jaarlijks ruim 3 miljard liter grondwater omhoog gepompt. Dit water wordt gezuiverd in het pompstation waarna het wordt gedistribueerd naar gemeente Midden-Drenthe (Beilen, Smilde, Westerbork, Pesse). Het waterwingebied Beilen is 36 hectare groot.

Flora en fauna

In het zuiden en langs de spoelvijvers aan de westkant wordt het terrein begrensd door een houtwal. Naast de zomereik en berk vinden we hier een struiklaag die bestaat uit Gelderse roos, hulst, gewone vlier, Drents krentenboompje en gewone lijsterbes. De houtwal vormt een natuurlijke bescherming voor het waterwingebied. Ook treffen we hier een peilput aan waar elke veertien dagen de grondwaterstand gemeten wordt.

Hooi- en grasland

Het natuurlijk hooiland met bloemen ligt in een eslandschap. De witte reukloze kamille is een aantal jaren geleden ingezaaid als dekvrucht. Dit gaf grassen en ruigtesoorten zoals distels geen kans maar gewoon barbarakruid en andere rozetvormige planten konden zich wel ontwikkelen. Deze kamille is nu aan het verdwijnen. We vinden hier verder avondkoekoeksbloem, dagkoekoeksbloem, donzige klis, fluitenkruid, gele morgenster, groot streepzaad, jakobskruiskruid, wilde peen en zeepkruid.

Sloten

In het beekdal van de Beilerstroom ligt een voormalige waterschapssloot die de WMD in 1992 heeft aangekocht en veranderd in een natuurvriendelijke meanderende sloot met een flauw talud. De sloot mondt uit in een gegraven poel en vormt een goed leef-, voortplantings- en voedselmilieu voor water- en moerasplanten, amfibieën, weekdieren, insecten, reptielen en vogels.

Rondom de poel bloeit vooral de grote ratelaar en de kattenstaart en kwaakt de kikker. Verder komen aan de waterkant naast liesgras en riet veel visueel aantrekkelijke soorten voor zoals gewone engelwortel, wederik, Koninginnekruid, moerasrolklaver, moerasspirea, heelblaadjes en poelruit.