Naar navigatie Naar inhoud

Leggeloo

Over dit waterwingebied

Waterwingebied Leggeloo grenst aan het bosrijke natuurgebied van Dwingeloo. Uit de bronnen in dit gebied wordt jaarlijks circa 1 miljoen kubieke meter grondwater omhoog gepompt dat wordt gezuiverd in dit pompstation. Dit drinkwater distribueren we vervolgens naar Leggeloo, Diever, Dwingeloo en omgeving. Het waterwingebied Leggeloo is 6,5 hectare groot.

Flora en fauna

In het gebied vinden we graslanden die we kunnen typeren als natuurlijke hooilanden met een matig voedselrijke, vrij vochtige bodem. Hier komen op de drogere gedeelten plantensoorten voor zoals margriet, streepzaad, zwarte toorts en jakobskruiskruid. Op het vochtige gedeelte vinden we onder andere dagkoekoeksbloem, ratelaar en zilverschoon.

In dit gebied passen we het verschralingsbeheer toe. We maaien hier één keer per jaar waarna we het maaisel afvoeren. Dit doen we gefaseerd. Dit betekent dat we ieder jaar een bepaald deel van dit gebied niet maaien. Door steeds een ander deel te laten staan, ontstaat een gevarieerd terrein en krijgen insecten en tweejarige akkerplanten de kans te overleven zoals kamillesoorten en akkerviooltje.

Een algemeen voorkomende vlindersoort in dit gebied is de dagpauwoog. De eieren hiervan worden gelegd op brandnetels en de ‘gedoornde’ zwarte rupsen ziet men in een jong stadium in de zomer vaak in kluwens bijeen op deze plant. In de voorzomer worden de eerste atalanta’s gezien: een werkelijk pronkjuweel uit de vlinderwereld. Voor hun voortplanting zijn zij evenals de kleine vos en het landkaartje afhankelijk van brandnetels. Andere diersoorten die we in dit gebied tegenkomen zijn veldmuizen, hazen, konijnen en soms enkele reeën.