Naar navigatie Naar inhoud

Noordbargeres

Over dit waterwingebied

Waterwingebied Noordbargeres is gelegen op de westelijke flank van de Hondsrug. Dit oude landbouwgebied maakt deel uit van een esdorpenlandschap. Aan de noordkant wordt het gebied begrensd door het cultuurhistorische dorp Westenesch en aan de zuid- en oostkant door de bebouwing van Emmen.

Uit de bronnen in dit gebied wordt jaarlijks circa 4,5 miljoen kubieke meter grondwater omhoog gepompt dat wordt gezuiverd in dit pompstation. Dit drinkwater wordt vervolgens gedistribueerd naar Emmen en omliggende dorpen. Het waterwingebied Noordbargeres is 41 hectare groot.

Noordbargeres

Flora en fauna

De vegetatie op de Noordbargeres bestaat uit akkerland, grasland, ruigtes en jonge bosjes. Op het akkerland is rogge ingezaaid. Hierdoor is het gelukt om de waardevolle akkerkruiden terug te krijgen zoals korenbloem, bolderik, duizendblad, reukloze kamille, gele ganzebloem en groene naaldhaar. Verder treffen we hier algemene plantensoorten aan zoals wilde peen, grote ratelaar, knoopkruid, gewone berenklauw, helmbloem en zwarte toorts.

Bij de dobbe, een kleine natuurlijke poel, bevindt zich een wilgenstruweelbos. Zo’n struweel biedt een unieke nestel- en voedselplaats voor kleinere en beschermde vogelsoorten waaronder de patrijs. Het wilgenbosje op de es is van belang voor de kleine water- en moerasvogels. Op een aantal plaatsen is jonge aanplant van vooral zomereik en berk

In de 19e eeuw is het Oranjekanaal gegraven voor de ontsluiting van de Zuidoost-Drentse venen. De vogels en de kikkers die hier leven hebben een vochtig tot nat milieu nodig (waterhoen en wilde eend). Bosvogels zoals de houtduif, de grauwe vliegenvanger, de grote bonte specht en de boomkruiper vertoeven hier ook graag.