Naar navigatie Naar inhoud

Ruinerwold

Over dit waterwingebied

Waterwingebied Ruinerwold ligt ten oosten van het dorpje Ruinerwold, op de westelijke rand van het Drents Plateau. Jaarlijks pompen we hier ruim 2,5 miljard liter grondwater omhoog. Dit water wordt gezuiverd in dit pompstation waarna het naar Havelte wordt getransporteerd, naar het gebied van het waterleidingbedrijf Overijssel. Het waterwingebied Ruinerwold is 11,5 hectare groot

ruinerwold

Flora en fauna

In het gebied zien we verschillende, door singels gescheiden, graslanden die we kunnen typeren als hooilanden met een matig voedselrijke, vrij vochtige bodem. Op de droge delen zien we plantensoorten zoals de echte witbol, veldzuring en kamgras, terwijl op de lagere delen geknikte vossenstaart en fioringras voorkomt.

De natuur is hier actief gestimuleerd door een aantal kruiden terug te brengen zoals fluitekruid, nagelkruid, grote pimpernel, koninginnekruid, echte koekoeksbloem, blauwe knoop, moerasspirea, grote ratelaar en engelwortel. Dankbare bezoekers van deze rijkdom aan bloeiende plantensoorten zijn libellen en vlinders. Daarnaast wordt de flora positief beïnvloed met een betere bestuiving door de aanwezigheid van bijen.

De bossen liggen op de zandgronden en bestaan grotendeels uit wintereiken, beuken, hier en daar een vliegden en op de nattere gedeeltes elzen en wilgen. In deze bossen komen typische bosvogelsoorten voor zoals de bonte specht, bosuil, steenuil, sperwer, buizerd, havik en als zaadetende vogelsoorten zien we de koolmees, pimpelmees, spreeuw en de boomkruiper. Verder zijn er sporen van reeën aangetroffen en kunnen we hazen, konijnen en fazanten tegenkomen.

Sultansmeer

Dit meer ligt in een laagte die ontstaan is door verstuiving van zand aan het einde van de laatste ijstijd, het Weichselien (75.000 tot 10.000 jaar geleden), van waaruit ook de zandheuvels rond het meer dateren. Deze plas is later afgegraven voor de winning van veen, heeft ooit als ijsbaan gediend en is nu verpacht aan de visvereniging. Hierdoor en door de diepte van 2,5 meter, is de vegetatie-ontwikkeling vrij beperkt. De peilput in het midden van het meer heeft ooit dienst gedaan om de grondwaterstand onder het meer te meten.

In het water of op haar nest langs de randen kan de watersnip, een enkele aalscholver of de knobbelzwaan ons nog verrassen tussen soorten als kalmoes, waterscheerling, gele plomp en waterzuring, die van voedselrijk water houden . Aan de westkant van de plas zien we nog een smalle strook elzenbroekbos. In deze singels zien we hop, wijfjesvaren, zwarte zegge en stijve zegge.