Naar navigatie Naar inhoud

Valtherbos

Over dit waterwingebied

Waterwingebied Valtherbos ligt op de flank van de Hondsrug op een hoogte van maar liefst 18 meter en maakt oorspronkelijk deel uit van het esdorpenlandschap.

Uit de bronnen in dit gebied pompen we jaarlijks zo´n 5 miljard liter grondwater omhoog dat wordt gezuiverd in pompstation Valtherbos. Vervolgens wordt dit drinkwater verspreid naar Emmen en omgeving. De grondwaterstand zit hier diep, namelijk 6 tot 8 meter beneden het maaiveld. Het waterwingebied Valtherbos is 82 hectare groot.

Flora en fauna

Het bos bestaat uit zomereiken, loofhout, berken en een kruidenlaag en lage bosschage van grassen en bramen. De zomereik komt het meeste voor; deze is het meest aangeplant. Op open plekken waar veel licht binnenvalt, bestaat de kruidenlaag vooral uit jong bos, grassen en bramen.

Verder vinden we in dit gebied veel lijnvormige elementen met loofhout. Met name de houtwallen die de eigendommen ten oosten van de oprijlaan begrenzen, vormen met de hoge, dikke eiken waardevolle landschapselementen.

De verschillende randen en houtwallen in het gebied bieden beschutting, nestgelegenheid en voedsel voor de verschillende diersoorten. Veel insecten maken hier dan ook graag gebruik van en verplaatsen zich via deze begroeiing door het gebied. Daarnaast vormen de houtwallen ook een natuurlijke begrenzing.

De huidige hooilanden in dit gebied komen in aanmerking voor de ontwikkeling van schraallanden en heiden. Omdat deze delen voorheen werden gebruikt als akkers, hebben we deze gebieden eerst diep geploegd. Hierdoor is de rijke bouwvoor naar onderen gebracht, terwijl het schrale (arme) deel boven kwam.

Vervolgens hebben we hier zaadmengsels van kamille, ratelaar, gewone bereklauw en zwarte toorts ingezaaid. Dit met name vanwege hun fraaie bloei. De soorten van arme, droge zandgronden zoals gewoon biggekruid, gewoon duizendblad, sint-janskruid en stijf havikskruid kwamen we hier vroeger wel tegen